Oświetlenie Pro Światło ma kluczowe znaczenie

Oświetlenie SLAMP

Oświetlenie SLAMP

Oświetlenie SLAMP

Oświetlenie SLAMP

lampy i oświetlenie SLAMP

 

 

Lampy i oświetlenie SLAMP

 

Wło­ska fir­ma oświe­tle­nio­wa ist­nie­ją­ca od 20 lat z sie­dzi­bą w pół­noc­nej czę­ści Włoch jest obec­na na na­szym ryn­ku sto­sun­ko­wo nie­dłu­go. Mi­mo te­go, ma już w swo­im do­rob­ku pro­duk­ty, któ­re zo­sta­ły wy­róż­nio­ne na­gro­dą Red Dot Award.

 

SLAMP pro­du­ku­je lam­py ze swo­je­go opa­ten­to­wa­ne­go ma­te­ria­łu, któ­re­go pod­sta­wą jest szkło i two­rzywo tech­no­po­li­me­ro­we. Ma­te­riał ten jest bar­dzo pla­stycz­ny, dzię­ki cze­mu SLAMP two­rzy nie­po­wta­rzal­ne wzo­ry lamp. Pla­stycz­ność ta zo­sta­ła wy­ko­rzy­sta­na przez zna­nych pro­jek­tan­tów jak Za­ha Ha­did do stwo­rze­nia lamp, któ­re są roz­po­zna­wal­ne w wie­lu pro­jek­tach na ca­łym świe­cie.

 

Lam­py SLAMP są eks­klu­zyw­ne i bar­dzo po­szu­ki­wa­ne wśród ar­chi­tek­tów ze wzglę­du na ja­kość wy­ko­na­nia i nie­sza­blo­no­we wzor­nic­two.

 

 

Jesteś zainteresowany pełną ofertą oświetlenia SLAMP?
 

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Katalogi produktów Slamp:

 

   

 

Katalog Slamp

 

Compendium 2013 2014

Język angielski, włoski.

Otwórz PDF (70,3 MB),
lub pobierz ZIP (68,1 MB).
 

otwórzpobierz

              
Oferta dla Architektów   Oferta dla Klientów indywidualnych   5000 modeli lamp - www.skleposwietleniowy24.pl
  HOME     DLA ARCHITEKTÓW     DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH     KONTAKT www.oswietleniepro.pl