Oświetlenie Pro Światło ma kluczowe znaczenie

kreon oświetlenie

kreon lampy

kreon

lampy i oświetlenie kreon

 

 

Lampy i oświetlenie KREON

 

KREON to bel­gij­ski pro­du­cent opraw oświe­tle­nio­wych, któ­ry da­je w rę­ce ar­chi­tek­tów nie­zwy­kłe lam­py i opra­wy oświe­tle­nio­we TOOL of Li­ght. Pro­duk­ty z pod zna­ku KREON cha­rak­te­ry­zu­ją się per­fek­cyj­nym wy­koń­cze­niem i dba­ło­ścią o każ­dy szcze­­gó­­ł.


Opra­wy KREON, szcze­gół, któ­ry mo­że rzu­to­wać ale i in­te­gro­wać się z ar­chi­tek­tu­rą w naj­czyst­szej po­sta­ci, zwięk­sza war­tość swo­je­go oto­cze­nia, re­pre­zen­tu­je spo­sób my­śle­nia, któ­ry kon­cen­tru­je się na dba­ło­ści o każ­dy de­tal i per­fek­cyj­nym wy­koń­cze­niu.


KREON to nie tyl­ko oświe­tle­nie ale przede wszyst­kim spo­sób pro­jek­to­wa­nia oświe­tle­nia dla am­bit­nych.

 

 

Jesteś zainteresowany pełną ofertą oświetlenia KREON?
 

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Katalogi produktów Kreon:

Katalog Kreon

 

Tools of Light 2012-2013

Język angielski, holenderski.

Otwórz PDF (19,7 MB),
lub pobierz ZIP (17,7 MB).
 

otwórzpobierz

 

Katalog Kreon

 

Ceiling Solutions 2010

Język angielski, holenderski.

Otwórz PDF (21,5 MB),
lub pobierz ZIP (14,4 MB).
 

otwórzpobierz

              

Katalog Kreon

 

US catalog 2012-2013

Język angielski.

Otwórz PDF (10,2 MB),
lub pobierz ZIP (9,2 MB).
 

otwórzpobierz

 

Katalog Kreon

 

Novelties 2014

Język angielski.

Otwórz PDF (5,7 MB),
lub pobierz ZIP (5,4 MB).
 

otwórzpobierz

              
Oferta dla Architektów   Oferta dla Klientów indywidualnych   5000 modeli lamp - www.skleposwietleniowy24.pl
  HOME     DLA ARCHITEKTÓW     DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH     KONTAKT www.oswietleniepro.pl